امروز برابر است با :25 خرداد 1403

مدلسازی عددی اثرافزایش هوای اضافی درتولید اکسیدهای نیتروژن درمحفظه احتراق توربین گاز

Title: مدلسازی عددی اثرافزایش هوای اضافی درتولید اکسیدهای نیتروژن درمحفظه احتراق توربین گاز
Authors: Mohsen Davazdah Emami محسن دوازده امامی Hamidreza Shahbazian حمیدرضا شهبازیان
Organization: دانشگاه صنعتی اصفهان Isfahan -Industrial University
Keywords: احتراق آلاینده های NOx تعادل شیمیایی توربین گاز هوای اضافی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Environment

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید