امروز برابر است با :28 تیر 1403

مدلسازی رفتار دیود نوری بهمنی با استفاده از شبكه عصبی MLP

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد سروش- عباس ظریفكار- محمد رزاقی- محمد كاظم مروج فرشی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید