مدلسازی رفتار دیود نوری بهمنی با استفاده از شبكه عصبی MLP


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد سروش- عباس ظریفكار- محمد رزاقی- محمد كاظم مروج فرشی


دیدگاهتان را بنویسید