امروز برابر است با :24 خرداد 1403

مدلسازی ترانسفورماتور غیرخطی بااستفاده از مدل هامرشتاین

Title: مدلسازی ترانسفورماتور غیرخطی بااستفاده از مدل هامرشتاین
Authors: George Gharehpetian گئورگ قره پتیان Maryamossadat Akhavan Hejazi مریم السادات اخوان حجازی Hesam Yazdanpanahi حسام یزدان پناهی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords:

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید