امروز برابر است با :26 فروردین 1403

مدلسازی برای تحلیل تنش درکندانسورهای پاششی سیستم خنک کننده خشک غیرمستقیم هلر با استفاده از نرم افزار

Title: مدلسازی برای تحلیل تنش درکندانسورهای پاششی سیستم خنک کننده خشک غیرمستقیم هلر با استفاده از نرم افزارهای هایپرمش -نسترن
Authors: Alireza Elhagh علیرضا الحاق Amir Ebrahim Bozorg Magham امیرابراهیم بزرگ مقام
Organization: شرکت نورهان صنایع Norahan Industry Company
Keywords: سیستم هلر کندانسور پاششی تحلیل اجزای محدود طبقه بندی بارها

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید