مدلسازی بخش الكترو مغناطیسی ویسكومتر همورئو لوژی به عنوان یك موتور القایی سه فاز


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محسن جا نملكی – فرزاد توحید خواه – ناصر فتورایی


دیدگاهتان را بنویسید