مدلسازي وشبيه سازي ترافيک با استفاده ازمجموعه هاي فازي


مدلسازي وشبيه سازي ترافيک با استفاده ازمجموعه هاي فازي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: اميرحسين داوري


دیدگاهتان را بنویسید