امروز برابر است با :24 خرداد 1403

مدلسازي رفتار ديود نوري بهمني با استفاده از شبكه عصبي MLP

چکيده-در اين مقاله، براي تعيين رفتار آشکارساز نوري بهمني1، مدل شبکه عصبي ارائه مي دهيم. از مزاياي اين مدل، مي توان به سادگي و سرعت پردازش زياد آن اشاره کرد. مدل ارائه شده، رفتار افزاره را به خوبي تعيين ميکند. ابعاد، مواد به کتررفته در افزاره، سطح مقطع آشکارسازي و و لتاژ باياس به عنوان ورويهاي شبکه و جريان تاريک و جريان نوري به عنوان خروجيهاي شبکه در نظر گرفته ميشوند. براي بررسي صحت کارکرد مدل، به ازاي دو افزاره مختلف، نتايج مدل شبکه عصبي با مدل مداري و داده هاي عملي مقايسه مي شوند.

کلمات کليدي- آشکارساز نوري بهمني، معادلات حاملهاي اقليت، مدلسازي مداري و شبکه هاي عصبي مصنوعي

. سروش, ع. ظريفكار و م. ك. مروج فرشي،
مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، جلد 1، صص 53-58، دانشگاه زنجان, زنجان, ارديبهشت 1384.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید