مدلسازي حرکت زير آب و کنترل حرکت با شبکه هاي عصبي


مدلسازي حرکت زير آب و کنترل حرکت وسايل نقليه زير آبي با شبکه هاي عصبي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد ضياپي


دیدگاهتان را بنویسید