مدار خود كنترل كننده سطح ولتاژ با بایاس بدنه برای كاربردهای توان پایین


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: رشید صفا ایسینی – سید قاسم رضوی پور – علی افضلی كوشا


دیدگاهتان را بنویسید