امروز برابر است با :23 تیر 1403

محاسبه وتعیین حریم استوانه ای اثرات میدان مغناطیسی خطوط انتقال با ملحوظ نمودن فلش هادی فازها

Title: محاسبه وتعیین حریم استوانه ای اثرات میدان مغناطیسی خطوط انتقال با ملحوظ نمودن فلش هادی فازها
Authors: Hamid Javadi حمید جوادی Mohammad Javad Karimi محمدجواد کریمی
Organization: دانشگاه صنعت آب و برق -شهید عباسپور Water & Power Industrial Institute
Keywords: میدان مغناطیسی خطوط انتقال حریم ارتفاعی فلش

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید