محاسبه ظرفيت قابل نصب توليدات پراكنده جهت كاهش و حذف حوزه عدم تشخيص رله ROCOF در هنگام جزيره شدن


از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

The Second Power Systems Protection & Control Conference (PSPC).
Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
7-9th Jun. 2008


دیدگاهتان را بنویسید