امروز برابر است با :28 تیر 1403

محاسبه شاخص های هارمونیکی براساس تبدیل موجک برای یک شبکه توزیع نمونه ومقایسه آنها باشاخصهای متداول

Title: محاسبه شاخص های هارمونیکی براساس تبدیل موجک برای یک شبکه توزیع نمونه ومقایسه آنها باشاخصهای متداول
Authors: Hossein Askarian Abyaneh حسین عسکریان ابیانه Kazem Mazloumi کاظم مظلومی Amir-Hossein Gha’emi امیرحسین قائمی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: اینورتر دوسطحیتبدیل موجک اعوجاج هارمونیکی کل فاکتور K شاخصهای سیستمی اعوجاج هارمونیک

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید