محاسبه خازن سری سیم پیچی های دیسکی در ترانسفورماتور


محاسبه خازن سری انواع سیم پیچی های دیسکی در ترانسفورماتور
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید