محاسبه حركت شناسي ربات با استفاده از روش ماتريسي


محاسبه حركت شناسي ربات با استفاده از روش ماتريسي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد عسكرپور و نور الدين كشاورز


دیدگاهتان را بنویسید