امروز برابر است با :24 خرداد 1403

محاسبه بهره و چگالي حامل ديناميكي تقويت كننده ليزر نيمه هادي به روش ماتريس انتقالي

چکيده-در اين مقاله تقويت کننده ليزر نيمه هادي[1] با شيوه اي مبتني بر روش ماتريس انتقالي[2] تحليل مي شود. برخلاف ليزرهاي نيمه هادي که جريان مدوله مي شود در اينجا فرض مي شود تنها سيگنال نوري ورودي توسطفرکانس خاصي مدوله شده است. در اين تحليل مشاهده مي شود هرچه فرکانس مدولاسيون ورودي کمتر باشد بهره دچار اعوجاج بيشتري مي شود اما در فرکانس هاي مايکروويو بهره داراي مقدار متوسطي خواهد بود و شکل موج خروجي از ورودي تبعيت ميکند.

کلمات کليدي- تقويت کننده ليزر نيمه هادي موج رونده، روش ماتريس انتقالي، تحليل ديناميکي

م. رزاقي, ع. ظريفكار و و. احمدي،
مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، جلد 1، صص 102-97، دانشگاه زنجان, زنجان, ارديبهشت 1384.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید