كنترل كننده اتوماتيك ولتاژ در سد كرخه


كنترل كننده اتوماتيك ولتاژ در سد كرخه
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مجتبي مسعودي نژاد


دیدگاهتان را بنویسید