كنترل فشار خون بيمار حين عمل جراحی با الگوريتم وراثتی


كنترل بهينة فشار خون بيمار حين عمل جراحی توسط الگوريتم وراثتی
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید