كنترل سيستم تعليق خودرو با استفاده از شبكه فازي


كنترل سيستم تعليق خودرو با استفاده از شبكه فازي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حميدرضا قوهستاني


دیدگاهتان را بنویسید