كنترل تطبیقی حركت مفصل زانوی فرد فلج در تحریك الكتریكی عملكردی با استفاده از شبكه های عصبی پرسپترون


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید علی رضا میری زرندی – عباس عرفانیان امید وار


دیدگاهتان را بنویسید