امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

كنترل برداری موتور القایی خطی در راستای شار اولیه

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: رضا سطوتی- صادق واعظ زاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید