كليدزني خازنها در سيستمهاي توزيع توسط منطق فازي


از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1384 – بخش خازن گذاری و تحليل شبکه های توزيع


دیدگاهتان را بنویسید