كاربرد شبكه هاي عصبي در پزشكي


كاربرد شبكه هاي عصبي در پزشكي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: فاطمه خرامان


دیدگاهتان را بنویسید