امروز برابر است با :30 تیر 1403

قیمت گذاری توان راکتیو براساس تئوری هزینه های حدی درمحیط های تجدید ساختاریافته بااستفاده از هزینه ها

Title: قیمت گذاری توان راکتیو براساس تئوری هزینه های حدی درمحیط های تجدید ساختاریافته بااستفاده از هزینه های فرصت های ازدست رفته
Authors: Mohsen Saniee محسن صنیعی Seyyed-Ghodratollah Seif Ol-Sadat سیدقدرت اله سیف السادات Amin Raeiszadeh امین رئیس زاده
Organization: دانشگاه شهید چمران اهواز Ahvaz Shahid Chamran University
Keywords: بازار برق پخش بار بهینه سرویس جانبی قیمت گذاری توان اکتیو

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید