امروز برابر است با :7 خرداد 1403

قیمت گذاری انتقال بکمک روش ارائه شده درمحیط تجدید ساختار یافته برق ومقایسه آن با روشهای گذشته

Title: قیمت گذاری انتقال بکمک روش ارائه شده درمحیط تجدید ساختار یافته برق ومقایسه آن با روشهای گذشته
Authors: Mohammad Reza Ebrahimi محمدرضا ابراهیمی Hossein Honaramooz حسین هنرآموز
Organization: دانشگاه صنعتی شریف Sharif Technological University-sina.sharif.ac.ir/mechinfo
Keywords: قیمت گذاری انتقال هزینه خط هزینه سیستم محاسبات بهینه

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید