قانون كنترل یادگیر تكرار شونده از نوع PID با همگرایی یكنوا


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی مددی- مسعود شفیعی


دیدگاهتان را بنویسید