فيلمي كوتاه از انفجار يك ترانسفورماتور قدرت


فيلمي از انفجار يك ترانسفورماتور قدرت كه دچار نشت روغن شده است


دیدگاهتان را بنویسید