فيلمي از بروز آرك ناشی از ایجاد اتصال کوتاه سه فاز


فيلمي از بروز آرك ناشی از ایجاد اتصال کوتاه عمدی سه فاز در يك باس بار آزمايشگاهي


دیدگاهتان را بنویسید