امروز برابر است با :28 خرداد 1403

فرورزونانس در نیروگاههای برق بادی و اثر آن در تخریب برقگیرها

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006
نویسندگان: حسین کاظمی کارگر، سید رسول حسینی
دانشگاه زنجان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید