عملکرد شنوایی انسان در ماسک اطلاعات نامربوط سیگنال صوت


بررسی عملکرد سیستم شنوایی انسان در ماسک اطلاعات نامربوط سیگنال صوتی جهت کاهش بهینه حجم حافظه موردنیاز جهت فشرده سازی
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید