امروز برابر است با :28 خرداد 1403

عملکرد شنوایی انسان در ماسک اطلاعات نامربوط سیگنال صوت

بررسی عملکرد سیستم شنوایی انسان در ماسک اطلاعات نامربوط سیگنال صوتی جهت کاهش بهینه حجم حافظه موردنیاز جهت فشرده سازی
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید