امروز برابر است با :6 خرداد 1403

عملکرد دینامیکی ژنراتور القایی در شرايط مختلف و …

بررسی عملکرد دینامیکی ژنراتور القایی در شرايط مختلف بهره برداری و بهبود رفتار آن به کمک ابزار مناسب FACTS
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید