امروز برابر است با :7 خرداد 1403

طرح یک پردازشگر توپولوژی برای سامانه های مدیریت انتقال و توزیع نیرو

Title: طرح یک پردازشگر توپولوژی برای سامانه های مدیریت انتقال و توزیع نیرو
Authors: Mojtaba Tabatabaeeian مجتبی طباطبائیان
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: پردازشگر توپولوژی Topology Processor پیمایش گراف Graph Tracing سامانه مدیریت توزیع DMS CIM

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Dispatching and Telecommunication

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید