طراحی چند كنترل كننده مقاوم سیستم حلقه اسكن جستجوگر


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد مهدی امینی- محمد رضا جاهد مطلق


دیدگاهتان را بنویسید