امروز برابر است با :4 تیر 1403

طراحی و شبیه سازی کنترل کننده یکسو ساز فعال باورودی فرکانس بالا برای استفاده درمیکروتوربین

طراحی و شبیه سازی کنترل کننده یکسو ساز فعال باورودی فرکانس بالا برای استفاده درمیکروتوربین
Hassan Ebrahimi rad حسن ابراهیمی راد Amir Choobdar امیر چوبدار

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Automation and Control and Instrumentation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید