امروز برابر است با :31 شهریور 1402

طراحی و شبیه سازی پایدارساز سیستم قدرت فازی خود تنظیم با استفاده از الگوریتم ژنتیك (GA Based Auto-Tu

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید سعیداله مرتضوی-علی سعیدیان-رحیم مینایی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید