امروز برابر است با :29 تیر 1403

طراحی و ساخت تارهاي نوری حفره دار

چکيده- در اين مقاله نتايج طراحي و ساخت فيبرهای نوری حفره دار را بر اساس ساده ترين مدل و بر مبناي امکانات موجود در کشور ارائه می دهيم. نتايج ساخت فيبرهای حفره دار نشان می دهد که با امکانات موجود در کشور می توان چنين فيبرهايی را با کيفيت مطلوب توليد کرد. در يک اقدام کم نظير، فيبرها با سرعت بالا توليد شدند و تلفات بدست آمده در فيبرهای توليدی کمتر از dB/km 12 بوده است که در مقايسه با نتايج موجود در مراجع، نتيجه قابل ملاحظه ای است.

كلمات کليدی- پيش سازه، طراحی و ساخت، فيبرنوری حفره دار، فيبرهای­کريستال­فوتونی، فيبرهای هوا سيليکا، تلفات پايين

ف.ا. سراجي، ع. حسني، ن.گرانپايه، م.ص. ذبيحي، ع. بهرامپور، ه. اميري،
دهمين کنفرانس فوتونيک انجمن فيزيک ايران، مرکز بين المللی علوم و تکنولوژی پيشرفته و علوم محيطی ماهان، کرمان، 8-9 بهمن ماه 1382.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید