طراحی وبهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب نیروگاه ایرانشهر باهدف بازیابی آب


Title: طراحی وبهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب نیروگاه ایرانشهر باهدف بازیابی آب
Authors: Sousan Davari سوسن داوری Amir Sohrabi-Kashani امیر سهرابی کاشانی Zahra Delavar Moghaddam زهرا دلاورمقدم
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: بهینه سازی تصفیه فاضلاب بازیابی تبخیر کننده

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Environment


دیدگاهتان را بنویسید