طراحی وبهینه سازی ترانسفورماتور کمپکت به کمک الگوریتم ژنتیک


Title: طراحی وبهینه سازی ترانسفورماتور کمپکت به کمک الگوریتم ژنتیک
Authors: Vahid Rashtchi وحید رشتچی Majid Bigonah Mikal مجید بیگناه میکال
Organization: دانشگاه زنجان Zanjan University
Keywords: بهینه سازی ترانسفورماتور کمپکت الگوریتم ژنتیک

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers


دیدگاهتان را بنویسید