طراحی مدولاتور پالسی نیمه هادی برای كلایسترون


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسین فرزانه فرد- رضا كبیری


دیدگاهتان را بنویسید