طراحی كنترل كننده دیجیتال PID در فضای ضرایب كنترل كننده


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید محمد بزرگ- فرهاد كیانی


دیدگاهتان را بنویسید