طراحی سیستم اندازه گیری جابجایی های نانومتری در سرعتهای بالا با استفاده از كاواك لیزر He-Neپایدار شد


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سعید علیایی- شهرام محمد نژاد


دیدگاهتان را بنویسید