طراحی دقیق آنتن پچ مستطیلی با استفاده از مدل شبكه چند پورتی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: امیر حبیب زاده شریف – محمد سلیمانی


دیدگاهتان را بنویسید