امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

طراحی بهینه ترانسفورماتور جریان نوع اندازه گیری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک

Title: طراحی بهینه ترانسفورماتور جریان نوع اندازه گیری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک
Authors: Vahid Rashtchi وحید رشتچی Arash Shabani آرش شعبانی
Organization: دانشگاه زنجان Zanjan University
Keywords: الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm ترانسفورماتور جریان Current Transformer-CT خطای دامنه Ratio Error خطای فاز Phase Displacement Error

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید