طراحي کنترل کننده مد لغزشي براي پاندول معکوس


طراحي کنترل کننده مد لغزشي براي پاندول معکوس
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: شيباني


دیدگاهتان را بنویسید