طراحي کنترل کننده فازيVHDL


طراحي کنترل کننده فازيVHDL
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: امير رمضاني


دیدگاهتان را بنویسید