امروز برابر است با :4 مهر 1402

طراحي يک الگوريتم مبتني بر خوشه سازي کاهشي در حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

The Second Power Systems Protection & Control Conference (PSPC).
Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
7-9th Jun. 2008

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید