طراحي و شبيه سازي و ساختار درايو موتورالقايي تکفاز


طراحيوشبيه سازيوساختار درايو موتورالقايي تکفاز
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حسين احمدي


دیدگاهتان را بنویسید