امروز برابر است با :7 خرداد 1403

طراحي و شبيه سازي لينك نوري DWDM با 32 كانال Gbps 2/5 و به طول Km 1000

چکيده-در اين طراحي و شبيه سازي يک لينک نوري DWDM نقطه به نقطه با 32 کانال که در آن ظرفيت هر کانال Gbps 5/2 است، ارائه ميشود. طول لينک بطور نمونه km 1000 در نظر گرفته شده و شبيه سازي ها با در نظر گرفتن تضعيف، پاشندگي رنگي، پاشندگي مد پلاريزاسيون و آثار غير خطي براي دو نوع فيبر NZDSF و SMF انجام شده است. به منظور عملياتي بودن طراحي از مشخصات قطعات موجود بازار، در شبيه سازي ها استفاده شده است.

کلمات کليدي- لينک نوري، DWDM، مالتي پلکسر نوري، دي مالتي پلکسر نوري، تقويت کننده نوري، جبران ساز پاشندگي، فيبر SMF، فيبر NZDSF، فرستنده نوري، گيرنده نوري.

ع. امامي, ع. پوراسلامي و ع. ظريفكار,
مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، جلد 2، صص 264-270، دانشگاه زنجان, زنجان, ارديبهشت 1384.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید