امروز برابر است با :28 تیر 1403

طراحي و شبيه سازي عوامل تاثيرگذار بر پاشندگي مد قطبش (PMD) در يك پيونده مخابرات نوري

چكيده- در اين مقاله تحليل و شبيه‌سازي پيونده مخابرات نوري و تعيين محدوديت‌هاي طول و ظرفيت انتقال بر اثر پاشندگي مد قطبش بيان شده است. عوامل تاثيرگذار دروني، بيروني و نقش هريك در شكل پالس خروجي مورد بحث قرار مي‌گيرد. از روي نتايج بدست آمده شبيه‌سازي يك پيوند نوري انجام شده است.

كلمات كليدي- اختلاف تاخير گروهي، روش ماتريس جونز، پاشندگي قطبش، روش كره پوانكاره، فيبر نوري، وضعيت قطبشريال دوشكستي.

س. ع. مرتضوي، ا. پارسا، ف. ا. سراجي، ن. گرانپايه،
دوازدهين كنفرانس مهندسي برق(ICEE 2004)،‌ مشهد، ايران، ارديبهشت 1383.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید