طراحي بهينه شبكه هاي توزيع نيرو با استفاده از الگوريتم ژنتيك


از مجموعه مقالات برگزيده ششمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – مازندران 1375


دیدگاهتان را بنویسید