امروز برابر است با :3 مرداد 1403

طبقه بندی سیگنالهای نوسازی مفصل زانو با استفاده از شبكه عصبی پس انتشار خطا

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سعیده پارسائیان – محمد باقر شمس الهی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید