طبقه بندی سیگنالهای نوسازی مفصل زانو با استفاده از شبكه عصبی پس انتشار خطا


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سعیده پارسائیان – محمد باقر شمس الهی


دیدگاهتان را بنویسید